Obchodné podmienky

 

Všeobecné ustanovenie

 Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode
www.susenemaso-biltong.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.susenemaso-biltong.sk je St.Marcus Trade s.r.o., so sídlom Drienovec 308, 044 01 Drienovec, IČO: 48 173 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 37404/V, telefón 0915706767, e-mail info@susenemaso-biltong.sk

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predajom či obchodovaním s nimi.

 Tovar – produkt internetového obchodu www.susenemaso-biltong.sk

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.susenemaso-biltong.sk, dostupnosť tovaru je vždy uvedená u jednotlivých produktov. Výber produktu kupujúci potvrdí kliknutím na ikonku „Do  košíka“ nachádzajúcu sa u ceny produktu. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na tlačidlo nákupného košíka umiestnené v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, telefónne číslo, email, spôsob platby a pod.) a objednávku odošle/potvrdí.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.susenemaso-biltong.sk, sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a predávajúci je viazaný zverejnenou cenou na stránke internetového obchodu www.susenemaso-biltong.sk v momente vykonania nákupu.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.susenemaso-biltong.sk , zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho (v prípade zvolenia platby prevodom je súčasťou potvrdzovacieho emailu faktúra s podkladmi k platbe), na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany, zrozumiteľnom jazyku.

Ceny

Ceny jednotlivých produktov v internetovom obchode www.susenemaso-biltong.sk sú konečné (nie sme platcami DPH). Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formuláre tesne pred odoslaním objednávky, vrátane všetkých poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

 

 

 

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

  • na dobierku – za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru
  • prevodom na účet – cez internetbanking alebo hotovostným vkladom na účet predávajúceho

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný prostredníctvom prepravnej spoločnosti SDS s.r.o., alebo Slovenskou poštou a.s.. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 12.00 h v pracovný deň, je väčšinou expedovaný v deň objednávky, najneskôr však nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný v deň pripísania čiastky na účet predávajúceho, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po pripísaní a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia platby.

Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb, a časť z nich nie je skladom, predávajúci informuje kupujúceho o možnostiach čiastočných dodávok.

V prípade, že by dodacia lehota bola dlhšia ako avizovaná, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí s predĺženou dodacou lehotou, má právo od zmluvy odstúpiť.

Cena za poštovné je podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. a prepravnej spoločnosti SDS.

Prevzatie tovaru

Kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. V prípade, že je prepravný obal objednaného tovaru viditeľne poškodený, odporúčame kupujúcemu tovar od prepravcu neprevziať, spísať s dopravcom protokol o poškodení a o tejto skutočnosti vyrozumieť predávajúceho.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez existencie vyššie uvedeného dôvodu alebo bez riadneho odstúpenia od zmluvy, je povinný zaplatiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním vo výške 10 EUR.

Daná čiastka bude fakturovaná kupujúcemu do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť túto čiastku do 15 dní od doručenia faktúry na jeho e-mailovú, alebo poštovú adresu. Predávajúci má právo podmieniť ďalšie objednávky od takéhoto kupujúceho platnou vopred.

Zrušenie objednávky, výmena tovaru

Kupujúci môže zrušiť objednávku na základe dohody s predávajúcim do doby jej expedície.

 

Reklamácia a jej uplatnenie

 Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený v internetovom obchode www.susenemaso-biltong.sk .

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný si prezrieť tovar pri jeho prevzatí. V prípade, že tento tovar nezodpovedá tovaru kúpnej zmluvy, je kupujúci povinný bezodkladne upovedomiť predávajúceho o zistených vadách. Za zjavné vady sa považuje množstevný rozdiel, rozdiel v dodanom sortimente, znehodnotenie tovaru poškodením obalu a iné negatívne vplyvy ovplyvňujúce kvalitu tovaru. Predávajúci nezodpovedá za vady výrobkov a produktov v prípade, že sú tieto reklamované po uplinutí ich záručnej doby alebo inej lehoty, v rámci ktorej si majú produkty uchovať svoje špecifické vlastnosti. Potravinárske produkty si musia zachovať kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na ich obale. Záručná doba začína plynúť od okamihu doručenia produktu. Právo zo zodpovednosti za vady produktov, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. V prípade vady, ktorá bráni konzumácii produktu, má kupujúci právo na výmenu produktu, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.

Právo na záruku a reklamáciu zaniká v prípadoch keď k závade došlo:

-          mechanickým poškodením produktu

-          nesprávnym zaobchádzaním a manipuláciou s produktom

-          nesprávnym skladovaním produktu v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, teplotou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu produktu

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne po zistení závady.

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie vierohodne preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim a to dokladom o kúpe. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú reklamáciu a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Reklamovaný tovar je nutné zaslať na adresu predávajúceho (nie na dobierku) spolu s kópiou dokladu o kúpe a popisom reklamovaného tovaru v reklamačnom formuláry dostupnom na tejto stránke. Tovar je nutné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci uplatňujúci si reklamáciu je povinný v reklamačnom formuláry predávajúcemu uviesť nasledujúce kontaktné údaje ( adresa, telefónne číslo, e-mail), ktoré budú použité na vyrozumenie kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na poskytnuté kontaktné údaje nepodarilo odoslané vyrozumenie o spôsobe vybavenia reklamácie doručiť.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a  zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s  reklamovaným tovarom reklamačný protokol. 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe, pričom použije formulár dostupný na tejto stránke. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho. Pre urýchlenie celého procesu kupujúci kontaktuje predávajúceho telefonicky, alebo prostredníctvom emailu na info@susenemaso-biltong.sk .

 V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť. Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

 

 

 

Nemožnosť dodania tovaru

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

Ochrana osobných údajov 

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@susenemaso-biltong.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje poskytované za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná v zmysle platnej právnej úpravy SR a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor,
tel. č. : 055/6220781, fax. č.: 055/6224547, E-mail: ke@soi.sk .

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.susenemaso-biltong.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie  obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. augusta 2015

Formulár na odstúpenie od zmluvy v PDF formáte   a   Reklamačný formulár v PDF formáte